Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «ΜΕΡΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ»

Share

Στα πλαίσια υλοποίησης του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΜΕΡΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ», που εντάσσεται στο μέτρο 41 του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER, δίνονται κάποιες διευκρινήσεις επί της διακήρυξης:

1. Τα τεύχη είναι αναρτημένα στο επίσημο site του Δήμου, www.dimoselassonas.gr και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθεύονται από εκεί.

2. Στη σελίδα 15 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στην παράγραφο 9.1 Εγγυήσεις, η εγγύηση συμμετοχής των 240,00€ αφορά την εγγύηση συμμετοχής για το πακέτο Δ και όχι το πακέτο Θ, όπως εκ περιτροπής γράφτηκε και η εγγύηση συμμετοχής των 160,00€ αφορά την εγγύηση συμμετοχής για το πακέτο Ε.

3. Στην παράγραφο 8.1.3 που αναφέρεται στην προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση εγγυητικής επιστολή καλής λειτουργίας που αναφέρεται εντός παρενθέσεως.

 

Ελασσόνα 16-09-2015

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΣΒΑΡΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

Tμ. Προγραμματισμού
Ανάπτυξης & Οργάνωσης
Πληρ.: Γ. Σβάρνα
Τηλ.: 2493350234
Fax: 2493024444