Περίληψη διακήρυξης «Διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του πρώην Κοινοτικού καταστήματος Συκαμινέας της Τ.Κ. Καρυάς»

Share

Αριθμ.Πρωτ. 28162/ 13-11-2015

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση του πρώην Κοινοτικού καταστήματος, Συκαμινέας της Τ.Κ. Καρυάς, συνολικής επιφάνειας 117,23 τ.μ., για τη λειτουργία «Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος».

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ελασσόνας οδός 6ης Οκτωβρίου 57, την 25η Νοεμβρίου 2015 έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00-12:00 ενώπιον της Οικονομικής επιτροπής, που φέρει και την ευθύνη της δημοπρασίας, και σε περίπτωση που αυτή αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 2/12/2015, την ίδια ημέρα και ώρα, χωρίς νέα δημοσίευση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 54,00 ευρώ. Το παρόν ακίνητο διατίθεται αποκλειστικά για την λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Ο μισθωτής υποχρεούται εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης να προβεί στη νόμιμη έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ελασσόνας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κωνσταντίνου Βασίλειος τηλ. 24933 50244).

Η παρούσα μαζί με την αναλυτική διακήρυξη διατίθεται δωρεάν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στους πίνακες ανακοινώσεων της Τ.Κ. Καρυάς και του Δήμου και στο site www.dimoselassonas.gr

Για να κατεβάσετε τους όρους της διακήρυξη πατήστε pdf-logo lnd thumb εδώ.

Ελασσόνα, 13-11-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ