Ανοιχτή δημοπρασία του έργου "Κατασκευή υποδομών (ανελκυστήρας) για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε ΚΧ στην ΔΕ Ελασσόνας"-Παλιά Δημοπράτηση

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου "Κατασκευή υποδομών (ανελκυστήρας) για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε ΚΧ στην ΔΕ Ελασσόνας" με προϋπολογισμό 120.000,00 Ευρώ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ, με προϋπολογισμό 94.520,72 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

 1. Για το εξώφυλο μελέτης πατήστεpdf-logoεδώ

 2. Για την τεχνική έκθεση πατήστεpdf-logoεδώ

 3. Για την τεχνική περιγραφή πατήστεpdf-logoεδώ

 4. Για τον προϋπολογισμό πατήστεpdf-logoεδώ

 5. Για τον προϋπολογισμό Η-Μ εγκαταστάσεων πατήστε pdf-logoεδώ

 6. Για τις προμετρήσεις πατήστε pdf-logoεδώ

 7. Για το περιγραφικό τιμολόγιο οικοδομικών έργων πατήστε pdf-logoεδώ

 8. Για το τιμολόγιο μελέτης πατήστε pdf-logoεδώ

 9. Για την ανάλυση τιμών πατήστε pdf-logoεδώ

 10. Για τη μελέτη Η-Μ πατήστε pdf-logoεδώ

 11. Για τις προδιαγραφές Η-Μ πατήστε pdf-logoεδώ

 12. Για τους στατικούς υπολογισμούς πατήστε pdf-logoεδώ

 13. Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε pdf-logoεδώ

 14. Για την διακήρυξη πατήστε pdf-logoεδώ

 15. Για το σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) πατήστε pdf-logoεδώ

 16. Για το Φάκελο ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ) πατήστε pdf-logoεδώ

 17. Για την ειδική - γενική συγγραφή υποχρεώσεων πατήστε pdf-logoεδώ

 18. Για την οριζοντιογραφία του έργου πατήστε pdf-logoεδώ

 19. Για τον ανελκυστήρα πατήστε pdf-logoεδώ

 20. Για τα αρχιτεκτονικά πατήστε pdf-logo εδώ

 21. Για τους ξυλότυπους - λεπτομέρειες πατήστε pdf-logoεδώ

 22. Για τον ξυλότυπο φρεατίου πατήστε pdf-logoεδώ

 23. ΓΙα τις όψεις πατήστε pdf-logoεδώ