Ανοιχτός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ-ΛΙΒΑΔΙΟΥ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ»

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ-ΛΙΒΑΔΙΟΥ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ»,με προϋπολογισμό 525.500,00 Ευρώ. (ποσό με ΦΠΑ).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 415.462,65 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Για το εξώφυλο μελέτης, πατήστε pdf-logo εδώ

Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε pdf-logo εδώ

Για τον προϋπολογισμό μελέτης, πατήστε pdf-logo εδώ

Για το τιμολόγιο μελέτης, πατήστε pdf-logo εδώ (Σημείωση: Παρακαλώ αγνοήστε την προβολή εφόσον υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας του αρχείου με τον browser που χρησιμοποιείτε και προχωρήστε στη λήψη του αρχείου)

Για την προμέτρηση εργασιών, πατήστε pdf-logo εδώ

Για την αντιστοίχηση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ, πατήστε pdf-logo εδώ

Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε pdf-logo εδώ

Για το σχέδιο ασφαλείας και υγείας, πατήστε pdf-logo εδώ

Για τον φάκελο ασφαλείας και υγείας, πατήστε pdf-logo εδώ

Για την περίληψη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατήστε pdf-logo εδώ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, πατήστε pdf-logo εδώ

 

 Συνημμένα αρχεία

 1. Οριζοντιογραφία Αζώρου.jpeg
 2. Οριζοντιογραφία Άκρης.jpeg
 3. Οριζοντιογραφία Γεράνειας.jpeg
 4. Οριζοντιογραφία Γιαννωτών.jpeg
 5. Οριζοντιογραφία Δολίχης.jpeg
 6. Οριζοντιογραφία Κρανέας.jpeg
 7. Οριζοντιογραφία Λιβαδίου.jpeg
 8. Οριζοντιογραφία Λουτρού.jpeg
 9. Οριζοντιογραφία Λυκουδίου.jpeg
 10. Οριζοντιογραφία Μηλέας.jpeg
 11. Οριζοντιογραφία Σαρανταπόρου.jpeg
 12. Οριζοντιογραφία Τσαπουρνιάς.jpeg
 13. Οριζοντιογραφία Φαρμάκης.jpeg