« Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στις Τ.Κ. Δρυμού, Κεφαλόβρυσου και Στεφανόβουνου»

Share

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Δρυμού - 4.600,00 τ.μ, Κεφαλόβρυσου - 3.968,96 τ.μ. και Στεφανόβουνου - 4.680,00 τ.μ..

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ελασσόνας οδός 6ης Οκτωβρίου 57 την 28 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ.-11:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ή ολοκλήρωσης της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο, αυτή θα επαναληφθεί στις 4-04-2018 την ίδια ημέρα ώρα και στον ίδιο χώρο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς (18 ευρώ) και τούτο υπολογιζομένου επί του συνόλου των οχτώ ετών (8) της μισθώσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης (Υπ' αριθμ. 34/2018 απόφαση Ο.Ε.), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ελασσόνας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κων/νος Πέγιος τηλ. 2493 350205).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στο site του Δήμου (https://www.dimoselassonas.gr), στις Τοπικές Κοινότητες των ανωτέρω Οικισμών και στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Λάρισας.

Για την περίληψη διακήρυξης, πατήστε pdf-logo εδώ

Για την Απόφαση της ΟΕ, πατήστε pdf-logo εδώ

Ελασσόνα, 16-03-2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ