Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 625 τ.μ. στον Οικισμό Ασπροχώματος στην Τ.Κ. Λόφου

Share

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 625 τ.μ. στον Οικισμό Ασπροχώματος στην Τ.Κ. Λόφου για την εγκατάσταση σταθμού ασύρματου κόμβου τηλεπικοινωνιών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ελασσόνας οδός 6ης Οκτωβρίου 57, την 25/4/2018 και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ή ολοκλήρωσης της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο, αυτή θα επαναληφθεί την 2/5/2018, στον ίδιο χώρο.

Ως κατώτατο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των χιλίων Ευρώ (1.000,00€). Οι λοιποί όροι αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 53/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΞΤΝΩΡΟ-ΣΒΙ)

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας εγγύηση ποσού εκατό ευρώ (100,00 €) (ίσου προς το εν δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς) συνισταμένη σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ελασσόνας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κωνσταντίνου Βασίλειος τηλ. 24933 50244).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στα καφενεία του ανωτέρω αναφερόμενου Οικισμού, στο «Διάυγεια», στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Λάρισας και στο site: https://www.dimoselassonas.gr για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

pdf-logo Περίληψη Διακήρυξης

pdf-logo Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Ασπροχώματος 

Ελασσόνα 13-04-2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ