« Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινοτικού ξενώνα στην Τ.Κ. Καρυάς

Share

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καρυάς, και αποτελείται από ισόγειο κατάστημα, οχτώ (8) δωμάτια ορόφου μερικώς επιπλωμένα (ολικής επιφάνειας 414,92 τ.μ.) και οικόπεδο εμβαδού 2.173 τετραγωνικά μέτρα.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ελασσόνας οδός 6ης Οκτωβρίου 57, την 22/5/2018 και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ή ολοκλήρωσης της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο, αυτή θα επαναληφθεί την 29/5/2018, στον ίδιο χώρο.

Ως κατώτατο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των εκατό σαράντα Ευρώ (140,00€). Οι λοιποί όροι αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 54/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜΚΚΩΡΟ-1ΙΠ)

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας εγγύηση συνισταμένη σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζόμενη επί του ενός έτους της μισθωτικής περιόδου, ήτοι 140Χ12Χ1/10= 168 ευρώ

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ελασσόνας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κωνσταντίνου Βασίλειος τηλ. 24933 50244).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στα καφενεία της ανωτέρω αναφερόμενης Κοινότητας, στο «Διάυγεια», στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Λάρισας και στο site: https://www.dimoselassonas.gr για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Για την περίληψη διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης, πατήστε εδώ

Ελασσόνα 9-5-2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ