Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στις Τ.Κ. Γιαννωτών και Μεσοχωρίου

Share

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Γιαννωτών - 1.500,00 τ.μ και Μεσοχωρίου - 2.617,67 τ.μ..

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ελασσόνας οδός 6ης Οκτωβρίου 57 την 13 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ.-11:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ή ολοκλήρωσης της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο, αυτή θα επαναληφθεί στις 20-06-2018 την ίδια ημέρα ώρα και στον ίδιο χώρο.

Ως κατώτατο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των δέκα οχρώ Ευρώ (18,00€). Οι λοιποί όροι αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 87/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΛΗ1ΩΡΟ-9Σ6)

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς (18 ευρώ / στρ) και τούτο υπολογιζομένου επί του συνόλου των οχτώ ετών (8) της μισθώσεως, ήτοι 21,60 ευρώ για την Τ.Κ. Γιαννωτών και 37,70 ευρώ για την Τ.Κ. Μεσοχωρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης (Υπ' αριθμ. 34/2018 απόφαση Ο.Ε.), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ελασσόνας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κων/νος Πέγιος τηλ. 2493 350205).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στο site του Δήμου (https://www.dimoselassonas.gr), στις Τοπικές Κοινότητες των ανωτέρω Οικισμών και στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Λάρισας.

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Για τον καθορισμό των όρων της Διακήρυξης πατήστε εδώ

Ελασσόνα, 31-005-2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ