Διακήρυξη δημοπρασίας με σκοπό την εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση ενός (1) Λούνα Παρκ

Share

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με σκοπό την εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση ενός (1) Λούνα Παρκ στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Ελασσόνας για το έτος 2018.

Ο χώρος που εκμισθώνεται είναι ο χώρος στάθμευσης της λαϊκής αγοράς Ελασσόνας , όπως αποτυπώνεται σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τον Κανονισμό Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Ελασσόνας και εκμισθώνεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων ( ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ), όπως συγκρουόμενα αυτοκίνητα, σιδηροδρόμους, μπαλαρίνα, ρόδα, αιώρες, σκοπευτήρια, θεάματα κ.α. συναφή προς τη μορφή αυτή της ψυχαγωγίας είδη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Ελασσόνα, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στις 31-7-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 (ώρα λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία). Στην περίπτωση που αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 7-8-2018 την ίδια ημέρα, ώρα και στον ίδιο χώρο.

Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στις 12.000 € συνολικά. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά 50,00€ και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη τουλάχιστον κατά 50,00€ από την αμέσως προηγούμενη.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζόμενου για ένα έτος και συγκεκριμένα εγγυητική ποσού 1.200,00€.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την 31/8/2018 έως την 6/9/2018.

Πληροφορίες για τους δικαιούχους συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας στη διεύθυνση www.dimoselassonas.gr

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας πατήστε εδώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ