Δίκτυο αποχέτευσης και έργων σύνδεσης με την Ε.Ε.Λ. Ελασσόνας για την ΔΚ Τσαριτσάνης

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης του έργου: " ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ " με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή και µε το σύστηµα µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016

1.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσιαπροσβάσιµο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήµατος: 75536) καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.dimoselassonas.gr .

2.Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 4.984.999,99€(δαπάνη εργασιών με ΦΠΑ).

3. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/09/2018 , ηµέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ.

 

Για την περίληψη, πατήστε εδώ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατήστε  εδώ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, πατήστε εδώ

Για την τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε  εδώ

Για τον προϋπολογισμό μελέτης, πατήστε  εδώ

Για το τιμολόγιο μελέτης, πατήστε  εδώ

Για τις προμετρήσεις, πατήστε  εδώ

Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε  εδώ

Για τη μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ, πατήστε  εδώ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΧ1

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΧ2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ_ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ_ΣΓΕΝ1

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ_ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ_ΣΜ1

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ_ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ_ΣΜ2

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ_ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ_ΣΜ3

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ_ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ_ΣΟ1

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ_ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ_ΣΟ2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΓΕΝ 1

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Τ.1Α

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Τ.1Β

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Τ.2Α

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Τ.2Β

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΣΧΕΔΙΟ 0.1Α

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ 0.1Β

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝ.1

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝ.2

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝ.3

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ Κ.1

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ Μ.1

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ Μ.2

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ Μ.3

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ Μ.4

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ Μ.5

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ Μ.6

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ Μ.7

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ Μ.8

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ Μ.9

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ Μ.10

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ Μ.11

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ Μ.12

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ Ο.2

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ