ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ για τη σύναψη δηµόσιαςσύµβασης του έργου: " ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ " με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή και µε το σύστηµα µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016

1.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσιαπροσβάσιµο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήµατος: 76022) καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.dimoselassonas.gr .

Για την περίληψη διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για την διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για τη T1 Τεχνική Έκθεση, πατήστε εδώ

Για την T8 Τεχνική Περιγραφή ΗΜ1, πατήστε εδώ

Για τον Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για το Τιμολόγιο μελέτης, πατήστε εδώ

Για την Προμέτρηση, πατήστε εδώ

Για το ΕΣΥ, πατήστε εδώ

Για το ΣΑΥ ΦΑΥ, πατήστε εδώ

Για τις T5 Τεχνικές Προδιαγραφές, πατήστε εδώ

Για τις T10 Τεχνικές Προδιαγραφές ΗΜ, πατήστε εδώ

Για τους Τ2 Υδραυλικούς υπολογισμούς, πατήστε εδώ

Για τους T9 Υπολογισμούς ΗΜ, πατήστε εδώ

Για το Τοπογραφικό ΚΡΑΝΕΑ Τ01, πατήστε εδώ

Για το Τοπογραφικό ΚΡΑΝΕΑ Τ02, πατήστε εδώ

Για την Οριζοντιογραφία GOOGLE EARTH, πατήστε εδώ

Για το δίκτυο Κρανέας Σχέδιο F-1, πατήστε εδώ

Για το μονογραμμικό Πινάκων ΑΝ-3, πατήστε εδώ

Για τη μηκοτομή ΑΝ-Μ1, πατήστε εδώ

Για το Δίκτυο Κρανέα Σχέδιο - Μ1, πατήστε εδώ

Για το Δίκτυο Κρανέα Σχέδιο - Μ2, πατήστε εδώ

Για το Δίκτυο Κρανέα Σχέδιο - Μ3, πατήστε εδώ

Για το Δίκτυο Κρανέα Σχέδιο - Μ4, πατήστε εδώ

Για το Δίκτυο Κρανέα Σχέδιο - Μ5, πατήστε εδώ

Για το Δίκτυο Κρανέα Σχέδιο - Μ6, πατήστε εδώ

Για το Δίκτυο Κρανέα Σχέδιο - Μ7, πατήστε εδώ

Για το Δίκτυο Κρανέα Σχέδιο - Μ8, πατήστε εδώ

Για το Δίκτυο Κρανέα Σχέδιο - Μ9, πατήστε εδώ

Για το Δίκτυο Κρανέα Σχέδιο - Μ10, πατήστε εδώ

Για το Δίκτυο Κρανέα Σχέδιο - Μ11, πατήστε εδώ

Για το Σχέδιο Μ-ΥF1, πατήστε εδώ

Για το Σχέδιο Μ-ΥF2, πατήστε εδώ

Για το Σχέδιο Μ-ΥF3, πατήστε εδώ

Για το Σχέδιο Μ-ΥF4.1, πατήστε εδώ

Για το Σχέδιο Μ-ΥF4.2, πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ, πατήστε εδώ