ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ)" 

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ)», με προϋπολογισμό 985.000,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

1. Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & Η/Μ, με προϋπολογισμό 794.354,84 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ , απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση ).

2. Για τους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (α/α συστήματος 77976) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimoselassonas.gr και πληροφορίες στο τηλέφωνο2493350225, FAX επικοινωνίας2493024444, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Πουλτσίδη Μαρίνα.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τωνπροσφορώνορίζεται η 30-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 06-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

4. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής

4.1 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ – ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία)

5. Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα κατηγορίας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ή οι  ενώσεις οικονομικών φορέων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016) και για έργα κατηγορίας Η/Μ ή οι  ενώσεις οικονομικών φορέων για έργα κατηγορίας Η/Μ (υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016) .

 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 15.887,10

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

 

 

 

 

Ελασσόνα    01-11-2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

5. Ε.Σ.Υ.

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ

7. Σ.Α.Υ.

8. Φ.Α.Υ.

9. ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

10. ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ

11. ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Γ 299

12.ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

13. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

14. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

15. ΤΕΥΔ

16. ΤΕΥΔ_signed

17. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

article thumbnail

Το καλοκαίρι του 2019, το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει το έργο ΤΟ ΧΩΜΑ ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ, που ανέβηκε με μεγάλη επ [ ... ]

Τρίτη 9 Απριλίου 2019
Έκθεση Ζωγραφικής
article thumbnail

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Δοξάζοντας την Άνοιξη
article thumbnail

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Οι Λευκές μας Νύχτες
article thumbnail

Κυριακή 24 Μαρτίου Αίθουσα Θεάτρου Δημάρχου Βασιλείου Φαρμάκη ώρα 8:30 μ.μ. Είσοδος Ελεύθερη         [ ... ]