ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ», με προϋπολογισμό 74.350,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

 1. Για την περίληψη, πατήστε εδώ

 2. Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατήστε εδώ

 3. Για το εξώφυλο μελέτης, πατήστε εδώ

 4. Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε εδώ

 5. Για τον προϋπολογισμό μελέτης, πατήστε εδώ

 6. Για το τιμολόγιο μελέτης, πατήστε εδώ

 7. Για την προμέτρηση εργασιών, πατήστε εδώ

 8. Για τον πίνακα αντιστοίχησης άρθρων με ΕΤΕΠ, πατήστε εδώ

 9. Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε εδώ

 10. Για τη μελέτη ΣΑΥ , πατήστε εδώ

 11. Για τη μελέτη ΦΑΥ, πατήστε εδώ

 12. Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε pdf-logo εδώ

 13. Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε word εδώ

 14. Για το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ, πατήστε pdf-logo εδώ

 15. Για το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ, πατήστε word εδώ

 16. Για το ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΧ. ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ, πατήστε εδώ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

article thumbnail

Το καλοκαίρι του 2019, το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει το έργο ΤΟ ΧΩΜΑ ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ, που ανέβηκε με μεγάλη επ [ ... ]

Τρίτη 9 Απριλίου 2019
Έκθεση Ζωγραφικής
article thumbnail

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Δοξάζοντας την Άνοιξη
article thumbnail

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Οι Λευκές μας Νύχτες
article thumbnail

Κυριακή 24 Μαρτίου Αίθουσα Θεάτρου Δημάρχου Βασιλείου Φαρμάκη ώρα 8:30 μ.μ. Είσοδος Ελεύθερη         [ ... ]