ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ», με προϋπολογισμό 74.350,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

 1. Για την περίληψη, πατήστε εδώ

 2. Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατήστε εδώ

 3. Για το εξώφυλο μελέτης, πατήστε εδώ

 4. Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε εδώ

 5. Για τον προϋπολογισμό μελέτης, πατήστε εδώ

 6. Για το τιμολόγιο μελέτης, πατήστε εδώ

 7. Για την προμέτρηση εργασιών, πατήστε εδώ

 8. Για τον πίνακα αντιστοίχησης άρθρων με ΕΤΕΠ, πατήστε εδώ

 9. Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε εδώ

 10. Για τη μελέτη ΣΑΥ , πατήστε εδώ

 11. Για τη μελέτη ΦΑΥ, πατήστε εδώ

 12. Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε pdf-logo εδώ

 13. Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε word εδώ

 14. Για το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ, πατήστε pdf-logo εδώ

 15. Για το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ, πατήστε word εδώ

 16. Για το ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΧ. ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ, πατήστε εδώ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

article thumbnail

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 17:00μμ – 19:00μμ: «Christmas Party» Παιδικό πάρτι από τους Συλλόγους Γο [ ... ]

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019
Πρόσκληση
article thumbnail

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019
Tουρνουά Basket 3x3
article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με τον Τομέα Basket του ΓΣΕΕ σας π [ ... ]