Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο

Share

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΚΟΧ5.502/01/2012 σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης "Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινοφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας" στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"