ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 (αναριθμηθείσα από ΣΟΧ2/2019) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Share

Για την περίληψη της ανακοίνωσης πατήστε εδώ

Για την ανακοίνωση της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 πατήστε εδώ

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις