Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 1/2020

Share

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ 101 ΣΟΧ1-2020

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ 102 ΣΟΧ1-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΗΣ 101 ΣΟΧ1-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΗΣ 102 ΣΟΧ1-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1-2020 -ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1-2020 -ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ 101 ΣΟΧ 1-2020

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ 102 ΣΟΧ 1-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΚΤΑΜΗΝΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΟΧ1-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2020

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις