ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΜΟΥΡΙΟΥ

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΜΟΥΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 9.750,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

1. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 7.626,34€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβαση καθώς και του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς, από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimoselassonas.gr),

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2493350226, FAX επικοινωνίας 2493024444, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Αγγελή Αγγελική.

3. Οι προσφορές θα υποβληθούν ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Ελασσόνας.

Για την περίληψη, πατήστε εδώ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε εδώ

Για τον προϋπολογισμό μελέτης, πατήστε εδώ

Για το τιμολόγιο μελέτης, πατήστε εδώ

Για την προμέτρηση εργασιών, πατήστε εδώ

Για τον πίνακα αντιστοίχησης άρθρων με ΕΤΕΠ, πατήστε εδώ

Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε εδώ

Για τη μελέτη ΣΑΥ, πατήστε εδώ

Για τη μελέτη ΦΑΥ, πατήστε εδώ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε  εδώ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε word εδώ

Για την οικονομική προσφορά, πατήστε εδώ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020
Πρόσκληση
article thumbnail

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020
Πρόσκληση
article thumbnail

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020
Αποκριά όπως παλιά!!!
article thumbnail

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020
Αποκριάτικο παιδικό πάρτυ Μασκέ
article thumbnail

article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού στα πλαίσια των Αποκριάτικων εκδηλώσεων σας καλούν να συμμε [ ... ]