ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

Share

O Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 679.390,00€ πλέον Φ.Π.Α., για τις ανάγκες όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ελασσόνας.

Αναλυτικά: πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, lpg υγραέριο κίνησης συνολικής ποσότητας 694.800,00 lt και προϋπολογισμού 679.390,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου (Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται, 27 Απριλίου 2020 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών, 26 Μαίου 2020 και ώρα 15:00. Η παρούσα εστάλη στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την, 23 Απριλίου 2020.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 1/2020 μελέτη που συνέταξε η Υπηρεσία του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας, υποβάλλοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, είναι 1% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (679.390,00€)και ορίζεται στο ποσό των 6.793,90€, εφ' όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων και των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ισχύος 150 (εκατόν πενήντα) ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

H δαπάνη θα καλύψει τις ανάγκες για διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, μετά τον αναγκαίο Προ συμβατικό έλεγχο, με δικαίωμα παράτασης των συμβάσεων ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων, και μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή κατόπιν νέου διαγωνισμού και την υπογραφή νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, καθώς και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των νομικών προσώπων. Για το 2021 θα προβλεφθούν οι αντίστοιχες απαραίτητες πιστώσεις στον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει πολυετών δεσμεύσεων του 2020

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας, οδός 6ης Οκτωβρίου 57 στο τηλέφωνο 24933 50208, Γραφείο Προμηθειών.

Συνημμένα αρχεία:

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς.doc

Έντυπο οικονομικής προσφοράς.pdf

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ).pdf

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ).xml

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020
Πρόσκληση
article thumbnail

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020
Πρόσκληση
article thumbnail

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020
Αποκριά όπως παλιά!!!
article thumbnail

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020
Αποκριάτικο παιδικό πάρτυ Μασκέ
article thumbnail

article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού στα πλαίσια των Αποκριάτικων εκδηλώσεων σας καλούν να συμμε [ ... ]