Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»»

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», με προϋπολογισμό 973.117,48 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Ανοίξτε τα αρχεία πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Για την περίληψη της προκήρυξης, πατήστε εδώ

Για όλη τη διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για το τεχνική περιγραφή οικ, πατήστε εδώ

Για την τεχνική περιγραφή ημ, πατήστε εδώ

Για τον προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για το τιμολόγιο μελέτης, πατήστε εδώ

Για τις τεχνικές προδιαγραφές οικ, πατήστε εδώ

Για τις τεχνικές προδιαγραφές ημ, πατήστε εδώ 

Για την ΕΣΥ, πατήστε εδώ

Για ΣΑΥ, πατήστε εδώ

Για ΦΑΥ, πατήστε εδώ

Για ΤΕΥΔ, πατήστε εδώ

Για ΤΕΥΔ (αρχείο κειμένου), πατήστε εδώ

Για τα Σχέδια, πατήστε εδώ

Για Σχέδια ΦωτοΒ 01, πατήστε εδώ

Για Σχέδια ΦωτοΒ 02, πατήστε εδώ

Για Σχέδια ΦωτοΒ 03, πατήστε εδώ

Για ΘΕΣΜΑΝΣΗ- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ, πατήστε εδώ

Για οικονομική προσφορά, πατήστε εδώ

Για έντυπο συλλογής στοιχείων, πατήστε εδώ

Για έντυπο συλλογής στοιχείων (αρχείο κειμένου), πατήστε εδώ