ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2020

Share

Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2020 »

Για την περίληψη, πατήστε εδώ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για το εξώφυλλο μελέτης, πατήστε εδώ

Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε εδώ

Για τον προϋπολογισμό μελέτης, πατήστε εδώ

Για το τιμολόγιο μελέτης, πατήστε εδώ

Για την προμέτρηση εργασιών, πατήστε εδώ

Για τον πίνακα αντιστοίχησης άρθρων με ΕΤΕΠ, πατήστε εδώ

Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε εδώ

Για τη μελέτη ΣΑΥ , πατήστε εδώ

Για τη μελέτη ΦΑΥ, πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ.docx, πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ.pdf, πατήστε εδώ

Για το έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων.docx, πατήστε εδώ

Για το έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων.pdf, πατήστε εδώ

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ