ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Share

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020 και την υπ' αριθμό 196/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας)

για τη μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας

Άρθρο 1ο

Περιγραφή του μισθίου

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην πόλη της Ελασσόνας και ειδικότερα στην περιοχή «Αμπελόκηποι» ή «Βαρόσι» και θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο και επιδεκτικό των απαραίτητων διαρρυθμίσεων και βελτιωτικών παρεμβάσεων ώστε να καταστεί, στο βαθμό που δεν είναι ήδη, κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση, σύμφωνα με τον Οδηγό Μελετών για Διδακτήρια όλων των Βαθμίδων Εκπαίδευσης του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ).

Επιπλέον, το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει :

1. Να είναι ισόγειο και να έχει συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 150 τ.μ..

2. Να επιτρέπει τη δημιουργία δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας εξήντα (60) τ.μ. η κάθε μία, χώρου κουζίνας με κατάλληλη διάταξη και γραφείου διδασκόντων.

3. Να επιτρέπει τη δημιουργία κατάλληλων χώρων υγιεινής για τα νήπια και τους διδάσκοντες.

4. Να διαθέτει επαρκή εξωτερικό χώρο για να διαμορφωθεί ως χώρος διαλειμμάτων των νηπίων.

5. Να έχει επαρκή φυσικό φωτισμό σε όλους τους χώρους.

6. Το κτίριο πρέπει να διαθέτει, εσωτερικές εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, αποχέτευσης, παροχή ζεστού νερού και δικτύου τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Για όλα τα προσφερόμενα ακίνητα θα εξετασθούν κατ' αρχήν τα εξής:

1. Η νομιμότητα της κατασκευής τους ή η αιτιολογημένη εξαίρεσή της από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις.

2. Η στατική επάρκεια του κτιρίου.

3. Η τήρηση της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας για την Πυροπροστασία, για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και η νομοθεσία που αφορά στις κατασκευές και εγκαταστάσεις για άτομα ειδικής κατηγορίας Α.Μ.Ε.Α.

4. Τα δομικά υλικά κατασκευής τους να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία όπως π.χ. αμίαντο.

Στη συνέχεια, και προκειμένου να γίνει δεκτό ένα από τα προσφερόμενα ακίνητα που θα πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, θα ελεγχθεί το κατά πόσον αυτό δύναται να

διαρρυθμιστεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο Κτιριολογικό Πρόγραμμα για τα Νηπιαγωγεία και Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, βάσει του Οδηγού Μελετών για Διδακτήρια όλων των Βαθμίδων Εκπαίδευσης του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ).

Για την επιλογή του ακινήτου θα ληφθούν επίσης υπ' όψιν και τα παρακάτω στοιχεία σχεδιασμού και προδιαγραφές λειτουργίας, που αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης:

1. Απαιτήσεις για την αποφυγή ατυχημάτων στους εσωτερικούς χώρους:

Οι πόρτες σε στενούς διαδρόμους δεν πρέπει να βρίσκονται η μία απέναντι από την άλλη. Οι δε ακτίνες ανοίγματος τους να μην διασταυρώνονται.

Οι πόρτες των αιθουσών διδασκαλίας να ανοίγουν προς τα έξω.

Οι πόρτες των εξόδων κινδύνου πρέπει να ασφαλίζονται μόνο από μέσα, με τέτοιους μηχανισμούς που μπορούν να ανοίξουν εύκολα ακόμα και από παιδιά.

2. Υαλοστάσια:

Τα υαλοστάσια που προβλέπονται σε οποιοδήποτε κούφωμα και χώρο φέρουν υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου LAMINATED. Είναι αποδεκτές κατασκευές από υαλότουβλα αναλόγων προδιαγραφών.

Σε υαλοστάσια κουφωμάτων που γειτνιάζουν με χώρους ελεύθερης δραστηριότητας του παιδιού, πρέπει να χρησιμοποιούνται μορφές κουφωμάτων με μικρές γυάλινες επιφάνειες, για λόγους ασφαλείας.

Τα παράθυρα πρέπει να ασφαλισθούν με πρόσθετα μέσα όπως ποδιά παραθύρου.

3. Τα κεκλιμένα επίπεδα στους διαδρόμους πρέπει να έχουν κλίση το πολύ ως 5%. Ελαφρώς μεγαλύτερη κλίση δικαιολογείται όταν υπάρχει χειρολισθήρας για την υποβοήθηση του ΑΜΚ.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να είναι απολύτως ασφαλές και κατασκευαστικά νόμιμο ώστε να χρησιμοποιηθεί ως κτίριο εκπαίδευσης.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407/Β/9.4.2010).

Άρθρο 2ο

Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται σε δύο φάσεις, ως εξής:

Πρώτη φάση

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευσή της.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου και στη συνέχεια αποστέλλονται στην αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας της παρ.6 του άρθρου 18 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/21.06.2006 τεύχος Α') που συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4257/2014) και η οποία με επιτόπια έρευνα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και το αν αυτά πληρούν τους όρους της πρόσκλησης.

Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Άρθρο 3ο

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι προσφορές ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνουν :

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ιδιοκτήτη, με λεπτομερή περιγραφή του προσφερόμενου ακίνητου.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των νομίμων τίτλων κυριότητας (συμβόλαιο ή σύσταση),

3. Θεωρημένα από την Πολεοδομία αντίγραφα : α) οικοδομικής άδειας, β) τοπογραφικό διάγραμμα, και γ) σχεδιαγράμματα κατόψεων.

4. Βεβαίωση μηχανικού ότι στο συγκεκριμένο ακίνητο επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης σε νηπιαγωγείο βάσει της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας.

5. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407/Β/9.4.2010).

6. Τυχόν υπαγωγές και τακτοποιήσεις του χώρου με τους Νόμους περί Αυθαιρέτων.

7. Βεβαίωση ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν είναι οφειλέτης του Δήμου Ελασσόνας.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 4ο

Διαδικασία επιλογής

Δεύτερη φάση

Στη συνέχεια η έκθεση της Επιτροπής Καταλληλότητας τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής. Η Οικονομική Επιτροπή αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές οι οποίες ζητούνται από τους ιδιοκτήτες μόνο εκείνων των ακινήτων τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης και εισηγείται σχετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάθε οικονομική προσφορά (μηνιαίο μίσθωμα) αξιολογείται ως προς την επί έλαττον διαφορά της από το ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ, το οποίο ορίζεται ως ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει τελικά για τη μίσθωση του ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Επιτροπής Καταλληλότητας και της Οικονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 5ο

Εγγύηση συμμετοχής

Η εγγυητική επιστολή για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής θα είναι ποσού ίσου με το ένα εικοστό (1/20) του ζητούμενου ετήσιου μισθώματος και εκδίδεται από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει, με ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία, να αναφέρει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τον τίτλο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία δίνεται η εγγύηση και τέλος, τον όρο της παραίτησης του εγγυητή από το δικαίωμα της διζήσεως και την αναγνώριση από αυτόν της υποχρέωσης να καταθέσει απροφάσιστα και χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε ημέρες από τη σχετική ειδοποίησή του, το ποσό που θα ζητηθεί, δηλαδή μέρος ή το σύνολο της εγγύησης.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον εκμισθωτή μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου, στους δε υπόλοιπους συμμετέχοντες μετά την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την απ' ευθείας μίσθωση του ακινήτου.

Άρθρο 6ο

Διάρκεια μίσθωσης

Η μίσθωση θα αρχίσει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και θα λήξει ταυτόχρονα με τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022. Επιτρέπεται η παράταση της μίσθωσης για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κοινοποιούμενη στον εκμισθωτή, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη της σύμβασης.

Ο Δήμος θα μπορεί να λύσει μονομερώς και αζημίως τη μίσθωση πριν από τη λήξη της για τους εξής λόγους :

• Εάν αποκτήσει ιδιόκτητο ακίνητο

• Εάν παραχωρηθεί στο Δήμο δωρεάν η χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου, για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης

• Εάν υπάρξει ανάγκη μεταφοράς του σχολείου σε άλλη περιοχή

• Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν από την καθοριζόμενη στη σχετική ειδοποίηση ημερομηνία λύσης της μίσθωσης, από την οποία παύει και κάθε υποχρέωση του Δήμου προς καταβολή του μισθώματος.

Άρθρο 7ο

Σύμβαση

Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πρόσκλησή του για το σκοπό αυτό, να προσέλθει για τη σύνταξη και την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλλε καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ελασσόνας, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή απόφαση.

Άρθρο 8ο

Καταβολή μισθωμάτων - Κρατήσεις

Τα μισθώματα θα καταβάλλονται από το Δήμο στον εκμισθωτή ή στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, με την έγγραφη απόδειξη της υπογραφής του ανωτέρω, στο τέλος κάθε μισθωτικού μήνα και θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κρατήσεις.

Άρθρο 9ο

Υποχρεώσεις εκμισθωτή

Ο εκμισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να εκτελεί τις αναγκαίες επισκευές στο μίσθιο και να επανορθώσει τις φθορές μέσα σε ορισμένη προθεσμία, μετά από σχετική ειδοποίηση του Δήμου.

Σε περίπτωση άρνησης ή μη εκτέλεσης των εργασιών, ο Δήμος έχει το δικαίωμα:

Α) Να διακόψει την καταβολή των μισθωμάτων μέχρι εκτελέσεως αυτών.

Β) Να προβεί στην μονομερή αζήμια λύση της μίσθωσης και εν συνεχεία στην μίσθωση άλλου ακινήτου, είτε κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, είτε απευθείας, εις βάρος του εκμισθωτή.

Γ) Να εκτελέσει τις επισκευές αυτού, σε βάρος του εκμισθωτή και εις βάρος της εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό του Δήμου πίστωσης των μισθωμάτων. Το ποσό της δαπάνης παρακρατείται από τα μισθώματα που θα πρέπει να πληρωθούν μετά την εκτέλεση των εργασιών, κατόπιν βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο το μίσθιο, στη χρήση του Δήμου, κατάλληλο και σύμφωνα με τους όρους τόσο της Πρόσκλησης, όσο και του Μισθωτηρίου Συμβολαίου, διαφορετικά λύεται η μίσθωση από το Δήμο, υπέρ του οποίου καταπίπτει η κατατεθειμένη εγγύηση.

Ο εκμισθωτής φέρει τα βάρη και τους φόρους του μισθίου.

Άρθρο 10ο

Υποχρεώσεις και δικαιώματα μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει το μίσθιο σε καλή κατάσταση.

Ο μισθωτής δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση υπέρ του εκμισθωτή, εάν από την συνήθη χρήση ή κακή κατασκευή του κτιρίου ή από τυχαίο γεγονός, προκληθούν βλάβες ή ζημιές στο μίσθιο.

Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τα κατασκευάσματα που πρόσθεσε ο ίδιος στο μίσθιο.

Ο μισθωτής απαλλάσσεται από κάθε δαπάνη για επισκευή των εκτός του μισθίου τυχόν κοινόχρηστων εγκαταστάσεων.

Άρθρο 11ο

Αναμίσθωση - Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Άρθρο 12ο

Παράδοση ακινήτου

Το μίσθιο πρέπει να παραδοθεί με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και να συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης.

Άρθρο 13ο

Ακύρωση της διαδικασίας

Σε περίπτωση ακύρωσης της τελικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο εκμισθωτής δεν έχει δικαίωμα για αποζημίωση και άλλη αξίωση.

Άρθρο 14ο

Επανάληψη της διαδικασίας επιλογής

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Αν το αποτέλεσμα αυτής κριθεί τελικά ασύμφορο από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Αν ο εκμισθωτής, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Ο Δήμος Ελασσόνας επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν θα υποστεί από την μη υπογραφή της σύμβασης εκ μέρους του εκμισθωτή.

Άρθρο 15ο

Δημοσίευση της Πρόσκλησης

Περίληψη της Πρόσκλησης θα δημοσιευτεί σε μία εφημερίδα της έδρας του Νομού, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας www.dimoselassonas.gr

Άρθρο 16ο

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής παρέχονται από τη Δ/νση Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας & Κοινωνικής Πρόνοιας που βρίσκεται στην οδό 6ης Οκτωβρίου 57 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπάλληλος Ι. Σεμερτζίδης, τηλ 2493350222).

Αντίγραφο της Πρόσκλησης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ