ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτόδιαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»,με προϋπολογισμό 391.600,00Ευρώ(ποσό με ΦΠΑ).

Για την περίληψη, πατήστε εδώ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε εδώ

Για τον προϋπολογισμό μελέτης, πατήστε εδώ

Για το τιμολόγιο μελέτης, πατήστε εδώ

Για τα στοιχεία δαπάνης μεταφοράς, πατήστε εδώ

Για την προμέτρηση εργασιών, πατήστε εδώ

Για τον πίνακα αντιστοίχησης άρθρων με ΕΤΕΠ, πατήστε εδώ

Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε εδώ

Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων με εξώφυλο, πατήστε εδώ

Για τη μελέτη ΣΑΥ, πατήστε εδώ

Για τη μελέτη ΦΑΥ, πατήστε εδώ

Για τη μελέτη αποχέτευσης, πατήστε εδώ

Για τη μελέτη ύδρευσης, πατήστε εδώ

Για τη μελέτη θέρμανσης (διασωληνίου), πατήστε εδώ

Για τη μελέτη θέρμανσης (θερμικών απωλειών), πατήστε εδώ

Για τη μελέτη κλιματισμού, πατήστε εδώ

Για τη μελέτη ΗΜ, πατήστε εδώ

Για τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης ΚΕΝΑΚ, πατήστε εδώ

Για τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ.docx, πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ.pdf, πατήστε εδώ

Για το έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων.docx , πατήστε εδώ

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ

Για τα ΣΧΕΔΙΑ.rar πατήστε εδώ