3η μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού

Share

Αριθμ. απόφασης 47/2021 Λήψη απόφασης για την 3η μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού με α/α συστήματος 94245 της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»