Συνοπτικός διαγωνισμός για την εκπόνηση υπηρεσίας

Share

με τίτλο "Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Ελασσόνας"

Για την ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 78.2021 με ΑΔΑ: ΨΓΕΙΩΡΟ-30Ω, πατήστε εδώ

Για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε εδώ

Για το ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ (ΕΑΔ) πατήστε εδώ

Για το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx, πατήστε εδώ

Για το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf, πατήστε εδώ

Για την ΠΕΡΙΛΗΨΗ πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ πατήστε εδώ

Για το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.docx πατήστε εδώ

Για το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.pdf πατήστε εδώ

Για Διευκρινίσεις πατήστε εδώ

Για Απαντήσεις στις διευκρινήσεις πατήστε εδώ