ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Share

Συνημμένα αρχεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΕΡΙ ΚΩΛΗΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ΥΚ 280621

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΕΡΙ ΚΩΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔ 164-2004 280621