Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού "Λοιπές παροχές σε ειδος (γάλα)"

Share

Συνημέννα αρχεία

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη 21PROC009469852 2021-11-03

Έντυπο οικονομικής προσφοράς.docx

Έντυπο οικονομικής προσφοράς.pdf

Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας (ΕΕΠΠ).xml

Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας (ΕΕΠΠ).pdf