Διακήρυξη "Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δήμου Ελασσόνας"

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», με προϋπολογισμό 938.000,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Συνημμένα αρχεία

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ
 6. ΕΣΥ
 7. ΣΑΥ
 8. ΦΑΥ
 9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 10. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 11. espd-request-v2.pdf
 12. espd-request-v2.xml
 13. espd-request-v2.html
 14. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.pdf
 15. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.docx
 16. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ αρ 161121