ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Share

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Προσκαλεί και Κηρύσσει την έναρξη της Διαδικασίας απ΄ ευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της κατασκευής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ

Εκτιμώμενης αξίας 21.774,19Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ