Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», με προϋπολογισμό 241.000,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Συνημμένα αρχεία:

Για την περίληψη, πατήστε εδώ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε εδώ

Για τον προϋπολογισμό μελέτης, πατήστε εδώ

Για το τιμολόγιο μελέτης, πατήστε εδώ

Για την προμέτρηση εργασιών, πατήστε εδώ

Για τον πίνακα αντιστοίχησης άρθρων με ΕΤΕΠ, πατήστε εδώ

Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε εδώ

Για τη μελέτη ΣΑΥ, πατήστε εδώ

Για τη μελέτη ΦΑΥ, πατήστε εδώ

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ

Για το έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων οικονομικού φορέα.pdf, πατήστε εδώ

Για το έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων οικονομικού φορέα.docx, πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ.pdf, πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ.html, πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ.xml, πατήστε εδώ