ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

Share

για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Ημερομηνία υποβολής ενστάσεων σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 της ανακοίνωσης από 02-12-2022 έως και 11-12-2022

Συνημμένα αρχεία

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ 101 ΣΟΧ 1-2022 6ΩΓ8ΩΡΟ-Σ07

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ 102 ΣΟΧ 1-2022 ΨΗΞ5ΩΡΟ-5ΞΦ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΗΣ 101 ΣΟΧ 1-2022 6ΤΣΑΩΡΟ-ΣΞ2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΗΣ 102 ΣΟΧ 1-2022 6ΩΓ7ΩΡΟ-ΞΚ7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ -ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 9Κ2ΑΩΡΟ-ΗΞ3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ -ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΩΣ2ΠΩΡΟ-ΝΦΞ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ 101 ΣΟΧ 1-2022 Ψ6ΔΝΩΡΟ-Γ1Ξ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ 102 ΣΟΧ 1-2022 ΩΔΘΛΩΡΟ-Ρ1Μ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟΧ 1-2022 6ΔΧ5ΩΡΟ-Ζ6Ν