Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ"

Share

Συνημμένα αρχεία:

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3. ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

7. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ

9. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Ε.Σ.Υ

10. ΣΑΥ

11. ΦΑΥ

12. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

13. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.docx

14. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.pdf

15. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf

16. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.html

17. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml

18. ΣΧΕΔΙΑ

19. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 79/2023 «Μετάθεση Ημερομηνιών Δημοπρασιών λόγω μη Λειτουργίας του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ»