Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ"

Share

Συνημμένα αρχεία:

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3. ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

7. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ

9. ΕΣΥ

10. ΣΑΥ

11. ΦΑΥ

12. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

13. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.docx

14. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.pdf

15. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf

16. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.html

17. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml