Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΟΝΑΣ"

Share

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

7. ΕΣΥ

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

9. ΣΑΥ

10. ΦΑΥ

11. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

12. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.docx

13. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.pdf

14. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf

15. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.html

16. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml

17. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

18. ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΜS

19. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

20. ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

21. ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

22. ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

23. ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ