Ανοιχτός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Share

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

7. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ

8. ΕΣΥ

9. ΣΑΥ

10. ΦΑΥ

11. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

12. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.docx

13. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.pdf

14. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf

15. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.html

16. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml

17. ΣΧΕΔΙΑ