Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Β’ ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ"

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού για την κατασκευή του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Β' ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ», με προϋπολογισμό 2.974.729,88 Ευρώ ( πλέον ΦΠΑ).

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

6. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

7. ΕΣΥ

8. ΣΑΥ

9. ΦΑΥ

10. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

12. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf

13. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.html

14. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml

15. ΣΧΕΔΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

19. ΣΧΕΔΙΑ

20. ΣΧΕΔΙΑ_ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ