ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2023 (17367/10-8-2023)

Share

και απόφασης πρόσληψης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟΧ2-2023

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΣΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2023-2024

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2023-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΣΤΩΝ 2023-2024