Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του Υποέργου 5 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ "ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

7. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ

8. ΕΣΥ

9. ΣΑΥ

10. ΦΑΥ

11. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

12. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.docx

13. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.pdf

14. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf

15. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.html

16. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml

ΣΧΕΔΙΑ

1. ΑΡΔΕΥΣΗ

2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 1

3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 2

4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 3

5. Η-Μ

6. ΟΜΒΡΙΑ

7. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

8. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ 1

9. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ 2