Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Τροφίμων για το έτος 2023-24»

Share

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο-Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο-Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).html

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο-Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).xml