Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών

Share

Ημερομηνία Υποβολής αιτήσεων έως και 1-12-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΠΕΡΙ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ΥΚ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΠΕΡΙ ΚΩΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔ 164-2004