Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Share

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ

6. ΕΣΥ

7α. ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΓΚΙΔΩΜΑΤΩΝ

7β. ΚΑΤΟΨΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

7γ. ΚΑΤΟΨΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

8α. ΣΑΥ

8β. ΦΑΥ

9. ΟIKONOΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ αρ_260224

10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

11. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

12α. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.doc

12β. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.pdf

12. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf

13. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.html

14. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml