Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών

Share

Παράταση ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού  για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών  για τη θέση  ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρων  με άδεια  οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και ΠΕΙ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως  και  την Παρασκευή 22-03-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρων  με άδεια  οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και ΠΕΙ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΩΝ 3-2024

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΠΕΡΙ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ΥΚ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΠΕΡΙ ΚΩΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔ 164-2004