Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΠ» ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ

6. ΕΣΥ

7. ΣΑΥ

8. ΦΑΥ

9. ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

10 α. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.doc

10 β. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.pdf

11. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

12. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

13 α. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf

13 β. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml

13 γ. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.html

14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ