Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών

Share

Συνημμένα αρχεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΠΕΡΙ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ΥΚ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΠΕΡΙ ΚΩΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔ 164-2004

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, έως και Δευτέρα 22-04-2024