ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Share

Συνημμένα αρχεία

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

3. α. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf

3. β. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml

3. γ. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.html

4. Αριθ. απόφασης 179/2024 ΔΕ

5. ΜΕΛΕΤΗ