Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 8 του Ν.4795/2021

Share

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας, ήτοι από 05-07-2024 μέχρι 15-07-2024.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΦΕΚ 6873-Β-269-12-2022

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ