ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ελασσόνας"

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ: 5133 / 23-02-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 46741 /06-09-2018

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ,  (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 719.800,00 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ,  (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 118.500,00 €

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αποσκοπούν στην βελτίωση των υποδομών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Ελασσόνας. Τα περισσότερα από τα κτίρια που περιλαμβάνονται στην πρόταση έχουν κατασκευαστεί την δεκαετία του 1970 και παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα. Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων και των αύλειων χώρων, έρχονται να καλύψουν τις ελλείψεις που υπάρχουν καθώς και την αντικατάσταση των φθαρμένων και ακατάλληλων υποδομών λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των μαθητών.

Η κατασκευή του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής στον τομέα της εκπαίδευσης με την δημιουργία ασφαλούς, σύγχρονου και ποιοτικού περιβάλλοντος για τους μαθητές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και επισκευής στο κτίριο και τον αύλειο χώρο του Λυκείου Δ.Κ. Ελασσόνας, στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Δ.Κ. Ελασσόνας, στο κτίριο του Γυμνασίου Δ.Κ. Κρανιάς και το σχολικό συγκρότημα της Δ.Κ. Λιβαδίου.