ΟΛΥΜΠΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΟΛΥΜΠΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο: «(Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161088)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/138304/61 (ΦΕΚ Β' 6942) στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 1.620.705,17 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): 1.620.705,17 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Έργο με τίτλο «ΌΛΥΜΠΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» και τα επιμέρους Υποέργα που το συγκροτούν συνιστούν μέρος μιας συνολικής αναπτυξιακής παρέμβασης εμβληματικού χαρακτήρα με Κέντρο το παγκόσμιο μνημείου του Ολύμπου και στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του.

Το έργο «Επανάχρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας – Μετατροπή σε Εκθεσιακό Χώρο Ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Ιστορίας και της Μυθολογίας του Ολύμπου» συνιστά μια Στρατηγική Παρέμβαση σε ένα σημαντικό κτίριο της πόλης της Ελασσόνας. Η επανάχρηση του ιστορικού κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας, η αποτελεσματική αξιοποίησή του και η λειτουργική του σύνδεση με ένα Παγκόσμιο Μνημείο, όπως ο Όλυμπος, συνιστά μια εμβληματική παρέμβαση τόσο για την περιοχή της Ελασσόνας όσο και για την ευρύτερη περιοχή, η οποία θα αναβαθμίσει τον αστικό της ιστό και θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής (οικονομική και κοινωνική).

Η στοχευμένη ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής του Ολύμπου συνιστά μιαβασική αρχή, υποστηρικτική στην λειτουργική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στην περιοχή του. Η ανάπτυξη ενός Χώρου Ανάδειξης και Πληροφόρησης για το περιβάλλον, την ιστορία και τη μυθολογία του Ολύμπου στοχεύει στην ενημέρωση των επισκεπτών για τα αξιοθέατα, τις θέσεις παρατήρησης, τα μονοπάτια, τα σημεία θέας του Ολύμπου καθώς και για διάφορες δραστηριότητες καθώς και για τις υποχρεώσεις των επισκεπτών εντός της προστατευόμενης περιοχής. Μέσω της δημιουργίας του εν λόγω χώρου επιδιώκεται η ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το σύνολο των επισκεπτών του Ολύμπου, καλύπτοντας το σύνολο των επισκεπτών της περιοχής, οι οποίοι κατευθύνονται στον Όλυμπο από το νότιο τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Έτσι, σε συνεργασία με λοιπούς φορείς πληροφόρησης για τον Όλυμπο, όπως το Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, θα δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος πόλος πληροφόρησης, που θα καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των επισκεπτών από όλες τις πύλες εισόδου προς τον Όλυμπο.