Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης & Συνεδρίασης ΔΣ 17-02-2015

Share

Σας καλούμε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ελασσόνας οικονομικού έτους 2013.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

Σημ: Το σχετικό αρχείο έχει αποσταλεί σε όσους διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Λόγω του μεγάλου μεγέθους του, βρίσκεται αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimoselassonas.gr). Όσοι δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να το αναζητήσουν στην Γραμματεία του Δημάρχου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ


Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απογραφής έναρξης στις 19-5-2011 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Νικόλαος Τσιμπόλης.

2. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2011 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Νικόλαος Τσιμπόλης.

3. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2012 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Νικόλαος Τσιμπόλης.

4. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Νικόλαος Τσιμπόλης.

5. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΟΚΠΑΠ έτους 2015. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Νικόλαος Τσιμπόλης.

6. Επικαιροποίηση της απόφασης δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου στο ΙΚΑ. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΚΤΕΛ Ν. Λάρισας για την «Παροχή Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου». Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντώνιος Μπίσμπας.

8. Έγκριση νέας τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΕΛ. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΛ κ. Φώτιος Καραγκόγκος.

9. Επικαιροποίηση της απόφασης για απαλλαγή των ΑΜΕΑ από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

10. Έγκριση ανάθεσης ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου χρήσης 2014. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

11. Έγκριση ανάθεσης της διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2012 – 2014 της ΚΕΔΕ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

12. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

13. Προσδιορισμός της τιμής μονάδας (€/τ.μ.), για τους εξώδικους συμβιβασμούς, των προσκυρούμενων δημοτικών εκτάσεων και της αξίας της τιμής μονάδας της μετατροπής της εισφοράς γης σε χρήμα στις περιπτώσεις διορθωτικών πράξεων των οικοπέδων της επέκτασης του σχεδίου πόλης Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

14. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

15. Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη αγροτικού δρόμου από παλιά δημοσιά μέχρι τα όρια του οικισμού (μέσω Βλάχας) Δ.Κ. Τσαριτσάνης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

16. Έγκριση και οριστική παραλαβή της «Μελέτης σύνταξης πράξης αναλογισμού στη συμβολή των οδών Γ. Ολυμπίου και 6ης Οκτωβρίου στην ιδιοκτησία Γκούντα». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

17. Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου «Υδροδότηση Τ.Κ. Καρυάς – Συκαμινέας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

18. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

19. Αντικατάσταση μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑΕΛ για την υλοποίηση του έργου «Υδροδότηση Τ.Κ. Καρυάς – Συκαμινέας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

20. Ορισμός μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑΕΛ για την υλοποίηση του έργου «Έργα αποχέτευσης Δ.Κ. Κρανέας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

21. Επιβεβαίωση έγκρισης εκπόνησης της «Μελέτης δικτύου αποχέτευσης και έργων σύνδεσης με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ελασσόνας για την Δ.Κ. Τσαριτσάνης» με χρηματοδότηση της ΔΕΥΑΕΛ μετά από απένταξη της πράξης από το πρόγραμμα χρηματοδότησης και τροποποίηση της αντίστοιχης Προγραμματικής Σύμβασης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

22. Έγκριση έκδοσης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

23. Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

24. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις διάρκειας δύο μηνών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

25. Έγκριση απόδοσης στον ΟΚΠΑΠ της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Ιανουαρίου 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

26. Εξέταση αίτησης της COSMOTE για μείωση μισθωμάτων σταθμών κινητής τηλεφωνίας στις Τ.Κ. Δρυμού και Γαλανόβρυσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

27. Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού Ξενώνα Καρυάς. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Νικόλαος Παληογιάννης,

28. Εξέταση πρότασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Καλλιθέας για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών εκτάσεων κατάλληλων για δημιουργία καπνοσπορείων, σε παραγωγούς της περιοχής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αστέριος Στούπας.

29. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

30. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015 – 2016. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

31. Εξέταση αιτήματος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Λιβαδίου για μεταφορά της ημερομηνίας τέλεσης της εκδήλωσης μνήμης για τον Γεωργάκη Ολύμπιο την «τρίτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου». Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντώνιος Μπίσμπας.

32. Ενημέρωση για θέματα του Δήμου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόαλος Ευαγγέλου.

Σημ: Τα σχετικά αρχεία έχουν αποσταλεί σε όσους διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Λόγω του μεγάλου μεγέθους τους, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimoselassonas.gr). Όσοι δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να τα αναζητήσουν στην Γραμματεία του Δημάρχου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Συνημμένα Αρχεία

Αναμόρφωση ΟΚΠΑΠ

Απογραφή ΟΚΠΑΠ

Ισολογισμός 2011 ΟΚΠΑΠ

Ισολογισμός 2012 ΟΚΠΑΠ

Ισολογισμός 2013 ΟΚΠΑΠ

Ισολογισμός Δήμου 2013

Άλλα

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

  Απάντηση στην ανακοίνωση του πρώην δημάρχου κ. Ν. Ευαγγέλου απέστειλε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, η οποία αναφέρει τα εξής:

article thumbnail

Παρασκευή 12 Αυγούστου, 9 μ.μ.

article thumbnail

  Ξεκίνησαν και συνεχίζονται καθημερινά οι απομακρύνσεις εγκαταλελειμμένων οχημάτων από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ελασσόνας μετά από σύμβαση που υπογράφ [ ... ]

article thumbnail

Νέα διαδικτυακή πύλη δημιούργησε ο Δήμος Ελασσόνας για την προβολή 150 και πλέον επιχειρήσεων με προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που προωθούν τοπικά προϊόντα και  [ ... ]

article thumbnail

Με επιστολή του προς την Ομοσπονδία ΑμεΑ Θεσσαλίας, την Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ και το Διοικητή του ΟΑΕΔ καταγγέλλει ο Δήμαρχος Ελασσόνας την απαράδεκτη απόρρι [ ... ]