Την εγκατάσταση 5 φωτοβολταϊκών σταθμών προκηρύσσει ο Δήμος Ελασσόνας

Share

5fotovoltaika

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Φ/Β ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ

Ενενήντα τοις εκατό (90%) εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας θα πετύχει η ΔΕΥΑ του Δήμου Ελασσόνας με την εγκατάσταση πέντε φωτοβολταϊκών σταθμών σε ισάριθμα δημοτικά ακίνητα ισχύος 999,81 kWp το καθένα.

Ήδη από την Παρασκευή 22 Ιουλίου δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών με προϋπολογισμό 4.265.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Είναι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα έργο προμήθειας φωτοβολταϊκών σταθμών που έχει προκηρυχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Έχει τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ – φωτοβολταϊκών σταθμών στο Δήμο Ελασσόνας)» και αντικείμενο την ανάπτυξη 5 φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος περίπου 5 MWp, εντός του Δήμου Ελασσόνας, με σκοπό τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό των καταναλώσεων των υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας. O ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός έχει κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση πέντε φωτοβολταϊκών σταθμών σε ισάριθμα πέντε σημεία εντός των ορίων του Δήμου Ελασσόνας ισχύος 999,81 kWp το καθένα. Σκοπός του έργου είναι ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός των ηλεκτρικών καταναλώσεων της ΔΕΥΑΕΛ, που είναι ο κύριος του έργου.

Θα τοποθετηθούν συνολικά 18.515 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 270 W το καθένα σε σταθερές βάσεις. Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά μέρη:

● Βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

● Φ/Β πλαίσια .

● Αντιστραφείς ισχύος DC/ΑC στοιχειοσειράς (stringinverters)

● Καλωδιώσεις DC και AC Χαμηλής και Μέσης Τάσης

● Οικίσκο Υ/Σ - Μετασχηματιστή

● Ηλεκτρολογικό υλικό - Πίνακες AC Χαμηλής και Μέσης Τάσης

● Σύστημα γείωσης - αντικεραυνικής προστασίας

● Σύστημα ελέγχου και μετρήσεων

● Σύστημα ασφαλείας (CCΤV και συναγερμός)

● Περίφραξη χώρου εγκατάστασης

Με την ολοκλήρωση της Προμήθειας θα παραδοθούν σε λειτουργία 5 φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος περίπου 5MWp.

Η σπουδαιότητα του έργου για τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας συνίσταται στην τεράστια εξοικονόμηση των ενεργειακών δαπανών των υποδομών της, καθώς ο Δήμος Ελασσόνας αποτελεί από έναν τους μεγαλύτερους σε έκταση δήμους της χώρας με διασπορά 60 οικισμών και έναν μεγάλο αριθμό υποδομών για την κάλυψη των αναγκών των οικισμών αυτών.

Η κατανάλωση ενέργειας των υφιστάμενων υποδομών είναι 8.019.191 kWh/έτος με ετήσια δαπάνη ενέργειας 882.111,01 €/έτος. Οι ενεργειακές ανάγκες μετά τον συμψηφισμό θα ανέλθουν σε 776.477 kWh/έτος και η ετήσια δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας σε 85.412,00 €. Έτσι το ποσοστό κάλυψης των αναγκών του Δήμου μετά την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού ανέρχεται σε ποσοστό 90,3% των συνολικών δαπανών και κατά συνέπεια μειώνεται κατά 91% το ποσοστό των εκλυόμενων ρύπων.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/08/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.440.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 4.265.600,00 €, ποσό ΦΠΑ 825.600,00 €) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες για την προμήθεια, εγκατάσταση και δήλωση ετοιμότητας για σύνδεση του Φ/Β σταθμού. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και ίδιοι πόροι της ΔΕΥΑΕΛ.

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Τιμώντας την 19η Μαΐου, Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ο Δήμος Ελασσόνας και η Ένωση Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας, διοργανώνουν εκδηλώσεις το Σ [ ... ]

article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ελασσόνας. Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 5 Ιουν [ ... ]

article thumbnail

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2024 (φεκ 2387/22-04-2024 τεύχος Β΄) λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, από 1 Μάϊου έως και τέλη Οκτωβρίου, απαγορεύονται οποιεσδήποτε θερ [ ... ]

article thumbnail

Την τιμητική απονομή του ονόματος της Μαρτυρικής Κοινότητας Δομενίκου σε πλατεία του Μπόβες στην Βόρεια Ιταλία αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπόβες μετά α [ ... ]

article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας καλεί τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (ΑμεΑ, με κινητικά ή /και αναπνευστικά προβλήματα, κώφωση, τύφλωση – υπερήλικες κ.τ.λ.) και διαβιούν  [ ... ]