ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Προσκαλεί και Κηρύσσει την έναρξη της Διαδικασίας απ΄ ευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της κατασκευής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ

Περισσότερα...

Διακήρυξη "Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δήμου Ελασσόνας"

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης,

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

dimoslogo

Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται από Τετάρτη 17/11/2021 έως και Παρασκευή 26/11/2021

Συνημμένα αρχεία

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού "Λοιπές παροχές σε ειδος (γάλα)"

Συνημέννα αρχεία

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας»

dimoslogo

Δείτε την περίληψη διακήρυξης εδώ

Δείτε την διακήρυξη αναλυτικά εδώ

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων

Για την περίληψη διακύρυξης, πατήστε εδώ

Για την διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για το ευρωπαίκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας (ΕΕΕΠ), πατήστε εδώ

Για το αρχείο xml, πατήστε εδώ

Ανακοίνωση ανάρτησης προσωρινών πινάκων σχολικών καθαριστών/καθαριστριών ΣΟΧ 1-2021

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021, κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Περισσότερα...

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

dimoslogo

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριανταπέντε (35) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ελασσόνας.

Περισσότερα...

Προκήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας

Συνημμένα αρχεία

Περισσότερα...

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για 1 ημερολογιακό έτος

Συνημμένα αρχεία διακήρυξης

Περισσότερα...