ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΚΡΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Περισσότερα...

Δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου στην Ελασσόνα για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών Προσώπων

Για την περίληψη διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για την διακήρυξη, πατήστε εδώ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου έργου

Περισσότερα...

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου

Περισσότερα...

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου

Περισσότερα...

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτόδιαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου

Περισσότερα...

Προμήθεια γάλατος για ένα ημερολογιακό έτος

Συνημμένα αρχεία

Περισσότερα...

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΖΩΡΟΥ, ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΚΥΛΙΚΕΙOY ΣΧΟΛΕΙOY ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Για να δείτε τη Διακήρυξη πατήστε εδώ

Για να δείτε την Περίληψη Διακήρυξης πατήστε εδώ

Για  την αίτηση πατήστε εδώ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020 και την υπ' αριθμό 196/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας)

για τη μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας

Περισσότερα...

Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ"

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/10/2020

Συννημένα αρχεία

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ

Για να καταβάσετε την αίτηση ενδιαφερομένου πατήστε εδώ